Отдел Администрация е един от най-натоварените, когато става дума за съхранение и управление на документи, информация и процеси, следователно – един от отделите, които имат най-голяма полза от внедряването на DocuWare. Изпълнявайки ролята на координатор между останалите отдели, както и връзка с други компании, организации и институции, в отдел Администрация можете да видите най-преките ползи от внедряването на DocuWare.

С DocuWare административният отдел получава:

  • Премахване на Excel и хартиените регистри и замяната им с централен електронен архив.
  • Надлежно организирано и сигурно съхранение на вътрешна, входяща и изходяща кореспонденция.
  • Автоматично номериране на всеки един документ.
  • Образуване на преписки между входящи и изходящи документи.
  • Отчетност на постъпили, обработени, заведени за съхранение или изведени документи.
  • Поставяне и следене сроковете за отговор.
  • Бързи и надлежни справки.
  • Сроково напомняне за изтичащи договори, пълномощни и др.