В същността си банковата дейност се осъществява в среда, която е изключително наситена с документи и тяхното събиране, обработка, съхранение и разпространение:

  • договори
  • кредитни досиета
  • запорни съобщения
  • входяща/изходяща кореспонденция
  • вътрешни заявки

DocuWare предлага решение, което да обедини разпокъсаната между различните отдели и служители информация и да способства за повишаване на нивото на комуникация във всички сфери – в самите екипи, между различните звена, между различни филиали и др., което да доведе до цялостно подобряване нивото на предлаганите услуги.

С DocuWare банковите институции получават:

  • Сигурност и защита на информацията.
  • Електронно движение и оторизация на документите.
  • Автоматизация на процесите.
  • Бърз обмен на информация между служителите.
  • Посрещане на законовите изисквания в индустрията.