Сферата на дейност на логистичните компании предполага голямо ниво на риск, що се касае до транспорта на стоки и документирането на целия процес. Често се случва товарителниците да се изгубят или забавят след изтичане на определения срок за изплащане. Съответно много шофьори използват различни канали да изпратят подписаните товарителници – снимат ги с телефон и ги изпращат по Viber, по WhatsApp, по мейл.  Отдел Счетоводство трябва да обединят всички товарителници, постъпили от всякакви източници и да ги обвържат със съответните фактури.

С DocuWare логистичните компании получават:

  • Организиран процес по следене на товарителници и CMR-та.
  • Организиран процес по следене на фактури.
  • Плащане на база изпълнен превоз и предадени товарителници.
  • Единен архив на товарителници, пристигнали по различни канали (хартия, мейл, Viber).
  • Цялата кореспонденция с клиентите в единна система.